دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جلسه هم اندیشی سرگروه های استان با معاون محترم وزیر(دکتر ذوعلم) و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور (دکتر رهبری نژاد)

Last updated on آبان ۲۳, ۱۳۸۴

جلسه هم اندیشی سرگروه های استان با معاون محترم وزیر(دکتر ذوعلم) و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور (دکتر رهبری نژاد)
جلسه هم اندیشی سرگروه های استان با معاون محترم وزیر(دکتر ذوعلم) و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور (دکتر رهبری نژاد)
پوسته Mission News توسط Compete Themes.