دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اربعین در راه است …..

Image result for ‫عکس نوشته های اربعین‬‎

 

بـاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن

               جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن

                 جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

 

Image result for ‫عکس نوشته های اربعین‬‎

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.