دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نشست هم اندیشی سرگروههای استان با معاونت محترم وزیر( جناب دکتر ذوعلم) و رئیس سازمان پژوهش، تألیف و برنامه ریزی کشور (جناب دکتر رهبری نژاد)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.