دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فعالیت گروههای مناطق

    ناحیه یک زاهدان ارسال مشخصات گروه

برگزاری کارگاه آموزشی

ارسال عملکرد سه ماهه اول

ارسال مکالمه دانش آموزی

ناحیه دو ارسال مشخصات گروه

برگزاری کارگاه آموزشی

ارسال طرح درس ملی

زابل ارسال مشخصات گروه

ارسال عملکرد

ارسال متن خلاقانه

 بنجار  ارسال مکالمه دانش آموزی
سراوان  ارسال مشخصات گروه

ارسال عملکرد سه ماهه اول

ارسال طرح درس  عربی نهم : نصوص حول الصحه

ارسال مکالمه دانش آموری

زهک
 هبرمند  ارسال مشخصات گروه
نوک آباد  ارسال مکالمه دانش آموزی
 نیمروز  ارسال مشخصات گروه
 کنارک  ارسال مکالمه دانش آموزی
ایرانشهر
چابهار  ارسال مکالمه داش آموزی
فنوج ارسال مشخصات گروه

ارسال طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی

دشتیاری  ارسال مکالمه دانش آموزی
پوسته Mission News توسط Compete Themes.